Veel gestelde vragen

Waarom moet ik premie betalen?

In de cao Sociaal Fonds Parket (fonds-cao) is opgenomen dat deze cao van toepassing is op ondernemingen die activiteiten ontplooien in de parketbranche:
  • ondernemingen die lid zijn van een van de werkgeversverenigingen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de cao;
  • ondernemingen of afdelingen van ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van vervaardiging, assemblage, import en groothandel van parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, alsmede laminaat-en kurkvloeren;
  • Ondernemingen die het bedrijf uitoefenen van het verkopen en/of leggen van parketvloeren en/of andere gelijksoortige houten vloeren, alsmede laminaat- en kurkvloeren die binnen de Wet financiering sociale verzekeringen (regeling wfsv, Staatsblad 2005.242) niet vallen onder sector 17 (detailhandel en ambachten).
Een van de afspraken in de fonds-cao is dat werkgevers premie betalen, zodat de activiteiten van het fonds kunnen worden uitgevoerd. Meer weten? Bezoek dan onze reguliere website.

Hoe hoog is de premie?

De premie voor het Sociaal Fonds is 0,40% van de loonsom.
De premie voor de WGA-hiaatverzekering is 0,16% van de loonsom.

Wat wordt er met de afgedragen premies gedaan?

Van de premie-inkomsten worden activiteiten betaald, die zijn omschreven in de doelstellingen van het sociaal fonds (artikel 7 lid 2 fonds-cao). Concreet zijn dit bijvoorbeeld:

  • Collectieve WGA-gat verzekering
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Beschikbaar stellen van de arbocatalogus (Code van het Parketbedrijf)

Waarom moet ik loonsomgegevens doorgeven?

De hoogte van de af te dragen premie berekenen we op basis van de totale loonsom van de onderneming. Na ontvangst van uw loonsomgegevens berekenen we die premie en sturen u de nota, zodat u de premie kan afdragen.

Waarom moet ik iedere keer een loonsomopgave doen, terwijl ik geen personeel heb?

We vragen u om ieder jaar op te geven wat de totale loonsom is, ook wanneer u geen personeel in dienst heeft. Het kan immers zijn dat u in de loop van het jaar toch personeel in dienst heeft genomen. Uw opgaaf is de enige bron van informatie die we hebben, er is geen koppeling met gegevens van andere instanties.

Ik betaal ook premie aan het Pensioenfonds; wat is het verschil met het Sociaal Fonds?

De premie die u afdraagt aan een pensioenfonds of pensioenverzekering is bestemd voor de pensioenuitkering van uw werknemers. Van de premie die u afdraagt aan het Sociaal Fonds Parket worden de activiteiten bekostigd, zoals die staan omschreven in artikel 7 lid 2 van de fonds-cao.

Hoe vaak ontvang ik een nota?

U ontvangt één nota. Deze nota bevat de premie die wordt berekend over de loonsom van 2019.