Veel gestelde vragen

Waarom moet ik loonsomgegevens doorgeven?

De hoogte van de af te dragen premie berekenen we op basis van de totale loonsom van de onderneming. Na ontvangst van uw loonsomgegevens berekenen we die premie en sturen u de nota, zodat u de premie kan afdragen.

Hoe vaak ontvang ik een nota?

U ontvangt jaarlijks één nota voor de premie-afdracht. Een wijziging van uw loonsom gedurende het jaar (positief of negatief ) heeft geen invloed op de af te dragen premie.

Waarom moet ik iedere keer een loonsomopgave doen, terwijl ik geen personeel heb?

We vragen u om ieder jaar op te geven wat de totale loonsom is, ook wanneer u geen personeel in dienst heeft. Het kan immers zijn dat u in de loop van het jaar toch personeel in dienst heeft genomen. Uw opgaaf is de enige bron van informatie die we hebben, er is geen koppeling met gegevens van andere instanties.

Waarom moet ik premie afdragen?

In de cao Sociaal Fonds HISWA (fonds-cao) is opgenomen dat werkgevers premie betalen, zodat de activiteiten van het fonds kunnen worden uitgevoerd.

Wat wordt er met de afgedragen premies gedaan?

Van de premie-inkomsten worden activiteiten betaald, die zijn omschreven in de doelstellingen van het sociaal fonds (artikel 5 fonds-cao). Concreet zijn dit bijvoorbeeld:

  • Project duurzame inzetbaarheid
  • Tegemoetkoming opleidingskosten
  • Voorlichting
  • Digitale RI&E