Reglement

Subsidieregeling tegemoetkoming opleidingskosten Orsima

Tegemoetkoming

Een werknemer kan een door Orsima gesubsidieerde cursus volgen. De werkgever ontvangt hiervoor een tegemoetkoming in de cursuskosten.

Voorwaarden

 • De werkgever is werkgever in de zin van de fonds-cao;
 • De werknemer is werknemer in de zin van de fonds-cao;
 • De werkgever heeft de premie Orsima afgedragen;
 • De werknemer heeft premie Orsima afgedragen;
 • De cursus/training is opgenomen in het aanbod en – indien van toepassing – gegeven door het hiervoor geselecteerde opleidingsinstituut;
 • De werkgever dient een declaratie in binnen 3 maanden na afloop van de cursus;
 • De werkgever dient bij de declaratie de volgende stukken te uploaden:
  • Bewijs van deelname (presentielijst / certificaat)
  • Factuur van de gevolgde cursus
 • Meer informatie omtrent Scholing is nader uitgewerkt in artikel 17 van de Orsima-cao.

Hoogte van de tegemoetkoming

 • Voor de cursus van de werknemer worden de cursuskosten aan de werkgever voor 100% vergoed, mits de kosten de maximale vergoeding aan de werkgever niet overstijgen. De tegemoetkoming aan de werkgever bedraagt maximaal € 400,- per kalenderjaar per werknemer.
 • De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar per bedrijf:
Type bedrijfLoonsom per kalenderjaarMaximale vergoeding
Klein tot € 400.000€ 2.800
Middelgroot€ 400.000 tot € 1.000.000€ 7.600
Grootgroter dan € 1.000.000€ 13.200
 • De tegemoetkoming wordt verstrekt zolang de beschikbare middelen hiervoor aanwezig zijn (OP=OP). De datum waarop de cursus heeft plaatsgevonden bepaalt onder welk kalenderjaar een cursus gebudgetteerd wordt.

Toekenning en betaling van de tegemoetkoming

 • Na ontvangst van het declaratieformulier en als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, betaalt Orsima de tegemoetkoming binnen één maand uit.
 • Reiskosten en btw zullen niet worden meegenomen in de uitbetaling van de subsidie.
 • Orsima verstrekt bij iedere betaling een specificatie met de begindatum van de cursus en de uit te keren tegemoetkoming.
 • Orsima behoudt zich het recht voor om op basis van steekproeven te controleren of declaraties naar getrouw en waarheid zijn ingevuld.
 • Indien de werkgever het declaratieformulier niet getrouw of niet naar waarheid heeft ingevuld, kan de door Orsima onverschuldigd betaalde tegemoetkoming worden teruggevorderd.

Hardheidsclausule

In gevallen waarin toepassing van dit reglement tot onbillijkheden leidt, kan het bestuur een beslissing nemen in afwijking van de bepalingen van het reglement.

Onvoorziene gevallen

In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.

Inwerktreding

Dit reglement is in werking getreden met ingang van 1 januari 2020.